1.Administratorem danych osobowych jest Firma Szus Stanisław i Jolanta Ziatyk, Marlena Markowska Sp. j. , z siedzibą ul. Szczecińska 3, 76-251 Kobylnica, NIP 839-25-36-359, zwany dalej Hotelem Stach
2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
a) podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,
b)podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem.
3.Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
a)podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b)zgody na przetwarzanie danych – kontaktując się z Hotel Stach za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Hotel Stach podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
4.Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację hotel@hotelstach.com
5.Dane osobowe będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z pytającym.
6.Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Hotel Stach w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.
7.Dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8.Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać przesyłając stosowną informację hotel@hotelstach.com
9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.Prawo wniesienia sprzeciwu:
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie. Sprzeciw można wnieść przesyłając stosowną informację hotel@hotelstach.com